Türkçe
Kayseri Üniversitesi Öğrenci Başvuru Sistemi
Giriş
APPLICATION FOR FOREIGN STUDENTS ANNOUNCEMENTS

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

            “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz örgün eğitim ve ikinci eğitim Ön Lisans programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında (fakülteden fakülteye veya yüksekokuldan yüksekokula) Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 2. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 3. Yatay geçiş için öğrencinin;
 1. Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.
 2. Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.
 3. Disiplin cezası almamış olması gerekir.
 1. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi;
 1. Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday yatay geçiş puanına göre sıralanır. Aynı usulle asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenip ilan edilir.
 2. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 3. Yurtdışı yükseköğretim programlarından yatay geçişler; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 14. maddesindeki esaslara bağlı olarak yapılır. Yurt dışı yatay geçiş kontenjanları yurt içi yatay geçiş kontenjanlarının yarısını geçemez.

B-İSTENEN BELGELER

 1. Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi)
 2. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
 3. ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 
 4. Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin onaylı içerikleri.

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

BAŞVURU

 TARİHİ

DEĞERLENDİRME

TARİHİ

SONUÇ

İLAN TARİHİ

KESİN

KAYIT TARİHİ

YEDEK

KAYIT TARİHİ

 

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

 

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

TÜM BİRİMLER

25.01.2021

29.01.2021

01.02.2021

03.02.2021

05.02.2020

08.02.2021

10.02.2021

15.02.2021

17.02.2021

YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Birinci öğretim diploma programlarından birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir
 2. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  Ancak, İkinci Öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 3. Başvurularda notlar 4’lük sistem üzerinden gerçekleştirilecek olup, 100’lük sistem ile müracaat işlemlerinden 21/06/2019 tarihli ve 12 sayılı Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen YÖK not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

4. Başvurular Üniversitemiz https://obp.kayseri.edu.tr internet adresinden online olarak yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Son başvuru tarihinden sonra kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

6. Gerçeğe aykırı belge tespit edilmesi halinde ve başvuranın gerekli şartları taşımaması halinde yerleşmiş olsa dahi ilgilinin yatay geçişi iptal edilecektir.

 

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

Kayseri Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tel: +90 352 -437 4947 Fax: +90 352 437 20 23 Mail: ogrenci@kayseri.edu.tr
İşleminiz başarıyla tamamlanmıştır....
Hatalı İŞlem yaptınız lütfen kontrol edin....